„საზოგადოებრივი კოლეჯი ლიდერი“-ს მისამართია

საქართველო, გორი 1400, სტალინის ქუჩა N15
ტელ: (+995) 599966111            (0370) 27-71-91

ელ-ფოსტა: college_lideri@gmail.com 

You are here

„საზოგადოებრივი კოლეჯი ლიდერი“

     საზოგადოებრივი კოლეჯი "ლიდერის" მისიაა საზოგადოების უზრუნველყოფა ინტელექტუალური და კვალიფიციური, მაღალზნეობრივი და მორალური ფასეულობების მქონე ადამიანური რესურსებით, რაც ხელს შეუწყობს დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობას, ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას. საზოგადოებრივი კოლეჯის მისიას წარმოადგენს: უზრუნველყოს პროფესიული განათლების მქონე კვალიფიციური კადრების მომზადება; მრავალსაფეხურიანი სწავლების მოწყობით უზრუნველყოს პროფესიულ სტუდენტთა (სპეციალისტთა) პროფესიული ზრდა. საზოგადოებრივი კოლეჯი კოლეჯი თავის მისიას განახორციელებს:

  • პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებით, რომლებიც ეყრდნობა ეროვნულ ცნობიერებას და ორიენტირებულია ცოდნაზე დაფუძნებული შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე;
  • ხარისხის მართვის ერთიანი სისტემით, რომელიც უზრუნველყოფს ხარისხიან განათლებას;
  • ადამიანური რესურსით, რომელიც ემსახურება არამარტო სწავლების, არამედ სწავლისა და კვლევების პროცესებს; ისეთი პროგრამებით, რომლებიც ხელს უწყობენ ტექნოლოგიური და სერვისული ინოვაციების განვითარებასა და დანერგვას და ახალი პროგრამების შემუშავებას.

           ასეთი სწავლა და სწავლება საზოგადოებრივი კოლეჯის პროფესიულ სტუდენტს ჩამოაყალიბებს ევროპული აზროვნების სრულყოფილ მოქალაქედ და პროფესიონალად, რომელმაც იცის როგორც ქართული, ისე ევროპული ფასეულობების არსი.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer